Regulamin

  1. Beauty Talent Academy we Wrocławiu zwanym dalej BTA realizuje autorski program zatwierdzony przez zespół specjalistów BTA dla wybranego kursu.

2. Na kursie ……………………………………………………………………………… opłata wynosi ………………………… (słownie: ……………………….……………………….………….. zł) Opłata ta powinna zostać uiszczona przed rozpoczęciem kursu.

3. Wpłaty za kurs należy dokonywać w sekretariacie BTA lub przelewem na konto: Bank Pekao SA Beauty Talent Academy NIP: 897-189-35-94 ul. Kruszwicka 8A, 53-652 Wrocław, nr konta: 36 1240 6670 1111 0011 0829 1046 SWIFT/BIC: PKOPPLPW

4. BTA we Wrocławiu dokona zwrotu wpłat za niewykorzystane świadczenie w przypadku rezygnacji z kursu zgłoszonej w sekretariacie BTA co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

5. W przypadku odstąpienia od wykonania usługi edukacyjnej przez BTA z powodów tkwiących po jego stronie, SŁUCHACZ ma prawo do zwrotu w wysokości wniesionej opłaty za kurs.

6. Wymagana liczba SŁUCHACZY do otwarcia kursu jest ustalana przez Dyrektora.

7. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu niewykorzystana kwota zostaje zwrócona.

Niewykorzystane dni kursu można zrealizować w innym terminie wyznaczonym przez BTA.

8. Każdy SŁUCHACZ ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z regulaminem BTA. Regulamin reklamacji jest dostępny w sekretariacie placówki.

9. Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z powyższym Regulaminem oraz ze Statutem placówki stanowiącym integralną część niniejszego podania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nim zawartych.

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, oraz na odbieranie informacji o nowych szkoleniach drogą elektroniczną.

OŚWIADCZENIA:

  1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
  2. Administrator danych

Administratorem danych jest Beauty Talent Academy we Wrocławiu oraz osoba prowadząca placówkę tj. Robert Burszewski. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Kruszwicka 8A 53-652 Wrocław

– przez e-mail: sekretariat@beautytalentacademy.pl

– telefonicznie: +48 71 349 37 04

  1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Beauty Talent Academu we Wrocławiu , ul. Kruszwicka 8A 53-652 Wrocław

– przez e-mail: sekretariat@beautytalentacademy.pl

  1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w wymienione w powyższym formularzu w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do naszej placówki oraz realizowania obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji dydaktycznej i/lub finansowej oraz do celów marketingowych.

  1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów określonych w ustawie Prawo oświatowe.

  1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

W niektórych sytuacjach będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom tj. dostawcom usług IT, które z nami współpracują i zajmują się usługami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

  1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich

  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

– prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

– prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

  1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………………………

(czytelny podpis Słuchacza złożony

w obecności pracownika BTA)