Fundacja

Misją Fundacji Aktywizacji Społecznej i Zawodowej TALENTsearch jest wspieranie jednostek i społeczności w osiąganiu pełnego potencjału poprzez rozwijanie umiejętności społecznych i zawodowych. Dążymy do stworzenia otoczenia sprzyjającego inkluzji społecznej, edukacji, i samorealizacji, w szczególności skupiając się na grupach marginalizowanych, potrzebujących wsparcia, oraz tych, którzy napotykają trudności w integrowaniu się z rynkiem pracy.

Poprzez różnorodne programy, szkolenia, mentorowanie i inne inicjatywy, dążymy do budowania silniejszych społeczności oraz zwiększania szans na zatrudnienie i rozwój zawodowy. Nasze działania opierają się na wartościach takich jak równość, solidarność, szacunek oraz otwartość na różnorodność.

Fundacja dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i partnerstw, aby skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby społeczności lokalnych. Pracujemy z pasją i zaangażowaniem, aby każda jednostka miała możliwość rozwijania się, uczestniczenia w życiu społecznym i zdobywania umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Cele Fundacji :

1.Rozwój Umiejętności Społecznych i Zawodowych:

2. Inkluzja Społeczna:

3. Wsparcie Zatrudnienia:

4. Edukacja i Podnoszenie Kwalifikacji:

5. Budowanie Partnerstw i Sieci:

6. Wsparcie Rodzin:

7. Promowanie Równości:

8. Rozwój Lokalny:

9. Monitoring i Ocena Skuteczności:

10. Promowanie Odpowiedzialności Społecznej: