Dofinansowanie dla osób bezrobotnych

Bony Szkoleniowe

Bon szkoleniowy jest instrumentem aktywizacji bezrobotnych, stanowiącym gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.
Jak można uzyskać bon szkoleniowy?

Bon szkoleniowy przyznaje powiatowy urząd pracy na wniosek osoby bezrobotnej. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.

Do jakiej wysokości starosta finansuje koszty szkolenia?

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

Jak wygląda bon szkoleniowy?
Każdy urząd pracy może zaprojektować własny bon szkoleniowy. Bon powinien jednak zawierać
m.in. informacje o urzędzie pracy i dane bezrobotnego, dane o instytucji szkoleniowej i zgłoszeniu się
bezrobotnego na określony kurs, informacje o zakresie kosztów finansowanych w ramach bonu.