Konkurs: wygraj kurs, książkę lub kosmetyki

Konkurs: wygraj kurs, książkę lub kosmetyki
15 grudnia 2021

Zapraszamy na przedświąteczny konkurs!


Zrób prezent bliskiej Ci osobie i napisz w komentarzu na Facebooku lub Instagramie, dlaczego do niej powinna trafić jedna z naszych nagród!


Do zdobycia są:
👉 1 miejsce: Kurs “Znajdź swój styl – pokochaj modę”, który zostanie poprowadzony przez Anne 5 lutego 2022.
👉 2 miejsce: Książka autorstwa Made by Ruda “Modne szycie”.
👉 3 miejsce: Zestaw kosmetyków, a w nim m.in. Alkmie, Affect, akcesoria do makijażu Ibra.

Oznacz swoją przyjaciółkę, siostrę czy mamę w komentarzu, niech dowie się, że walczysz o nagrodę dla niej 🙂

Do konkursu możesz wejść na naszym profilu na Facebooku lub Instagramie.

Konkurs trwa do 24 grudnia 2021 do 23:59, a wyniki zostaną ogłoszone 27 grudnia 2021.

 

§1 Postanowienia Ogólne
Organizatorem Konkursu jest Beauty Talent Academy z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Kruszwickiej 8A , 53-652 Wrocław , NIP : 692-176-77-51, REGON : 02196980 dalej zwany
„Organizatorem”.
Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
Konkurs rozpoczyna się dnia 15.12.2021. godz. 18:00, a kończy się dnia 24.12.2021 r. o godz.
23:59:59 czasu polskiego.
§2. Uczestnicy i zasady Konkursu
Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu
Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie
udziału w Konkursie;
ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram i Facebook,
wykona Zadanie Konkursowe.
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust.
2 Regulaminu.
Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na
podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie,
wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie
konkursowe polegające na pozostawieniu w serwisie Instagram lub Facebook na swoim
publicznym koncie komentarza pod postem konkursowym na Facebooku lub Instagramie
Beauty Talent Academy i odpowiedź na pytanie do kogo i dlaczego powinna trafić jedna z
nagród konkursowych.
(dalej: Zadanie Konkursowe).
Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram /Facebook
przez Uczestnika Konkursu komentarza.
W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w
czasie trwania Konkursu.
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie
wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści
pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i
religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub
podmiotów trzecich bądź Organizatora.
§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek
praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich
majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone
żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania
Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania
Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu
(Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania
Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i
informatycznych.
§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową
Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie
nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach
dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu
oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców).
Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń
wynikających z przepisów prawa.
Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników
Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech) Zwycięzców, którzy w
ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej
oryginalnie i kreatywnie.
Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
Nagroda I – Kurs “Znajdź swój styl – pokochaj modę”, który odbędzie się 5 lutego 2022.
Prowadzącą jest Anna Maksymiuk-Szymańska.
Nagroda II – Książka Anny Maksymiuk-Szymańskiej ”Modne szycie”

Nagroda III – Zestaw kosmetyków, a w nim m.in. Alkmie, Affect, akcesoria do makijażu Ibra.
Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68
ustawy o PIT.
Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 30.12.2021 r.
Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez komentarz pod
postem konkursowym z oznaczeniem Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w
profilu Organizatora w serwisie Facebook https://www.facebook.com/Beauty-Talent-
Academy-111796714470092 (nazwa profilu lub link) najpóźniej dnia 30.12.2021.
Dalsza komunikacja o wygranej w Konkursie będzie prowadzona ze Zwycięzcami w
wiadomości prywatnej w serwisie Instagram /Facebook
Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14
dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres
rekrutacja@beautytalentacademy.pl informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w
szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na
terytorium Rzeczypospolitej Polski.
W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7
powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze
kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak
możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych
wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych
z Regulaminem.
Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez
Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez
Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich
danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
Fundatorem Nagród jest Organizator.
Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając
Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody I na bon do wykorzystania na
dowolny kurs w ciągu pół roku organizowany przez Beauty Talent Academy w przypadku,
gdy kurs „Znajdź swój styl – pokochaj modę” nie odbędzie się.
§5. Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda
Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes
administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia
roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody,
wydania Nagrody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania
Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych,
adresowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego
zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od
końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma
prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail biuro@ecks.pl
8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty
z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy
publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
§ 6. Reklamacje
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem
„Reklamacja: Konkurs na adres e-mail rekrutacja@beautytalentacademy.pl lub adres
korespondencyjny Organizatora związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a
także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do
korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem
poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa
Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2021r.
Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie
podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez
potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie
po stronie Uczestnika.
Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na fanpage Organizatora i
w siedzibie Organizatora.
Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia
wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie
z przepisami prawa.
Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany
ani popierany przez serwis Instagram oraz Facebook ani z nim związana.
Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a
Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej
powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych
przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn
dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i jego zasad.